Thomas Skomski New Works Thomas Skomski, Sep 13, 1991 - Oct 19, 1991