Where Are We? Lin Jingjing, Thomas Shannon, Wang Guofeng, Zhou Wendou, Apr 23 - May 23, 2015