Debout par eux mêmes: La Chine maintenant Lin Jingjing, Ma Sibo, Wang Guofeng, Wang Xin, Zhou Wendou, mai 04, 2016 - mai 21, 2016