Les nouveaux travaux de Thomas Skomski Thomas Skomski, sept. 13, 1991 - oct. 19, 1991