Où sommes-nous? Lin Jingjing, Thomas Shannon, Wang Guofeng, Zhou Wendou, avril 23, 2015 - mai 23, 2015