Zao - Chu - Hsiao Zao Wou-Ki, Chu Teh-Chun, T'ang Haywen, Hsiao Chin, juil. 07, 2015 - sept. 27, 2015