Thomas Skomski 新作品 Thomas Skomski, 9月 13, 1991 - 10月 19, 1991