(1955-1972) 具體

Jiro Yoshihara, Akira Kanayama, Chiyu Uemae, Saburo Murakami, Kazuo Shiraga, Shozo Shimamoto, Atsuko Tanaka, Sadamasa Motonaga, Yutaka Matsuda, Yuko Nasaka, Minoru Yoshida, Minoru Onoda, Hirosi Nagare, Yasuo Sumi.